Financieel overzicht 2019

Toelichting bij de tabel:

Het positieve saldo komt te gunste van de Algemene Reserve. 

De eerste AED's dateren van 2009. Deze zijn d.m.v. sponsorgeld en wijkwaardebonnen aangeschaft en zijn eigendom van de stichting. In 2019 zijn wij begonnen met de noodzakelijke vervanging t.l.v. de reserve.   

INKOMSTEN UITGAVEN
Basiscursussen 80 Kosten cursussen 833
Herhalingscursussen 1645 Website / software  243
Rente 3 Bankkosten  139
Verkoop Materialen 1173 Inkoop materialen  2802
Verhuur AED 300 Overige kosten  814
Giften en donaties 2074 Aansch. AED's 8737
Transp.reserve  8737  Resultaat  2019       774
Te vorderen  330    
Totaal 14342 Totaal 14342